Zpětný odběr

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. je na českém trhu v postavení výrobce pneumatik, automobilových baterií a akumulátorů a velkých elektrozařízení neurčených k použití v domácnostech. V souladu se zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) zajišťuje zpětný odběr těchto použitých výrobků na níže uvedených místech zpětného odběru a/nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů v rámci kolektivního systému.

 

1. Obecné informace pro konečné uživatele o výrobcích s ukončenou životností

• Konečný uživatel smí předat výrobek s ukončenou životností pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených ZVUŽ poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li ZVUŽ jinak.
• Výrobky s ukončenou životností nijak neupravujte ani nerozebírejte a předávejte je na místech k tomu určených (viz informace v bodu 2, 3 a 4 ke konkrétním výrobkům). Předcházíte tak vzniku odpadu z vybraných výrobků a dalšího zatěžování životního prostředí.
• Předáním kompletního výrobku s ukončenou životností na místě k tomu určeném umožníte jejich přípravu k opětovnému použití.
• Výrobky s ukončenou životností neodstraňujte jako netříděný komunální odpad. Takovýto způsob odstranění může mít negativní vliv na životní prostředí.
• Zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání je protiprávní a můžete být za takovouto činnost sankcionováni ze strany státní správy nebo samosprávy.
• Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností je bezplatný a bez nároku na úplatu nákladů, které přímo či nepřímo souvisejí se zpětným odběrem. Konečnému uživateli nejsou účtovány jakékoliv náklady či jiné platby a není vázán na koupi výrobku nového.
• Na určených místech ZO probíhá zpětný odběr výrobků s ukončenou životností po celou jejich provozní dobu. (viz jednotlivá místa zpětného odběru)

 

2. Způsob provedení zpětného odběru pneumatik

(V rámci kolektivního systému)

• Odpadní pneumatiky neodstraňujte jako netříděný komunální odpad, ale odevzdávejte je, na místech k tomu určených, viz níže.
• Na místech zpětného odběru může konečný uživatel odevzdat použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku a bez ohledu na datum jejich uvedení na trh.

K odevzdávání použitých pneumatik se využívají místa zpětného odběru smluvního partnera ELT Management Company Czech Republic s.r.o. (ELTMA), zajišťujícího kolektivní systém ZO viz mapa: https://www.eltma.cz/sberna-mista#map

 

3. Způsob provedení zpětného odběru automobilových baterií a akumulátorů

(V rámci kolektivního systému)

• Odpadní baterie nebo akumulátory nesmí být odstraňovány jako netříděný komunální odpad, nebezpečné látky obsažené v automobilových bateriích nebo akumulátorech mohou mít nepříznivý vliv na životní prostředí a zdraví lidí. Nedemontujte je a neničte je.
• Na místech zpětného odběru může konečný uživatel odevzdat odpadní automobilové baterie a akumulátory bez ohledu na výrobní značku a bez ohledu na datum jejich uvedení na trh.

K odevzdávání odpadních automobilových baterií a akumulátorů se využívají sběrná místa smluvního partnera ECOBAT s.r.o., zajišťujícího kolektivní systém ZO viz http://mapa.ecobat.cz/

 


4. Způsob provedení zpětného odběru odpadních elektrozařízení nepocházejících z domácností

Společnost Zeppelin CZ s.r.o. zpětně odebírá pouze odpadní elektrozařízení, nepocházející z domácností, zařazené ve skupině 4a (Velká zařízení kromě solárních panelů), přílohy č. 5 Vyhlášky  č. 16/2022 Sb.  O podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností, v místě zpětného odběru: Modletice – Divize energetické systémy Lipová 72, 251 01 Modletice, (49.97220N, 14.61446E);