Politika EMS a OHSAS

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ s.r.o. vyslovuje svůj závazek rozvíjet provozní činnosti společnosti v souladu s definovanými záměry.

Náš přístup je založen na zásadách EMS a OHSAS, které naše společnost zavedla a dodržuje k vyšší spokojenosti našich zákazníků i dodavatelů. Neustále zvyšujeme efektivnost všech činností, jejímž nejdůležitějším měřítkem je hodnocení z pohledu vnímání zákazníka a vliv na zvyšování jeho spokojenosti, zmírňování negativního vlivu na environment a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a ochrany zdraví při práci.

Našimi pravidly jsou:

  • Naši zákazníci se mohou spolehnout na trvale vysokou kvalitu poskytovaných služeb s ohledem na ochranu životního prostředí. Trvale sledujeme vývoj v dodávaných technologiích, a proto zákazníkům poskytujeme ty nejmodernější technologie s co nejvyšší mírou ochrany životního prostředí.
  • Veškeré činnosti, zdroje a výstupy naší práce jsou řízeny jako procesy, což umožňuje dosahovat efektivních výsledků.
  • Základem naší práce je systémový přístup k řešení problémů. Řízení systému navzájem souvisejících procesů nám umožňuje neustále zlepšovat naši výkonnost.
  • Cílem naší společnosti vždy bylo a je neustálé zlepšování našich služeb a činností.
  • Důležitou součástí pracovních činností je spolupráce s dodavateli. Proto je při výběru kladen důraz na vysokou kvalitu materiálů, strojů, poskytovaných služeb. Je směřováno k výběru jen těch nejlepších a jsou s nimi vybudovány vzájemně výhodné a pružné vztahy – partnerství.
  • Vrcholové vedení poskytuje prostor a zdroje pro dosažení neustálého zlepšování a zdroje pro minimalizaci negativních environmentálních dopadů.
  • Nezbytnou složkou naší činnosti je minimalizace vlivů na životní prostředí. Všichni naši pracovníci se podílí na neustálém zlepšování a zmírňování negativních dopadů. Je kladen důraz na důslednou separaci odpadu, minimalizaci produkce odpadů a hospodárné využívání energií.
  • Pomocí systému OHSAS a řízeným hospodařením zajišťujeme minimalizaci rizik vůči našim zaměstnancům i vůči externím zainteresovaným stranám z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vrcholové vedení se zavázalo být v souladu s právními požadavky platné legislativy  EMS a OHSAS, které se s ohledem na obor poskytovaných služeb a produktu společnosti dotýkají, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a analýze rizik.

 

Vrcholové vedení se zavazuje, že politika EMS a OHSAS je aktualizována tak, aby neustále odpovídala povaze a rozsahu činností a služeb, environmentálním aspektům a analýze rizik.

Aktuální znění politiky bude sděleno všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace. Bude zveřejněna takovým způsobem, aby byla zabezpečena dostupnost veřejnosti.