Právní prohlášení

 1. Úvod
  1. Toto prohlášení obsahuje podmínky užívání (dále jen „podmínky“) internetových stránek www.zeppelin.cz (dále jen „internetové stránky“).
  2. Provozovatelem internetových stránek je společnost ZEPPELIN CZ s.r.o., se sídlem Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 251 01, IČO: 18627226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2346 (dále jen „Zeppelin CZ“).
  3. Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami uživatel internetových stránek souhlasí.
 2. Autorská práva a práva duševního vlastnictví
  1. Obsah internetových stránek je v celém rozsahu chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví (pokud není specifikováno nebo označeno jinak), zejména ochrannými známkami, a nesmí být používán jiným způsobem, než je stanoveno v těchto podmínkách.
  2. Zeppelin CZ má veškerá autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví na užívání a ochranu všech internetových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky, produktové listy ke strojům, fotografie, videa a další materiály a ochranné známky, není-li uvedeno jinak.
  3. Informace a obsah uvedené na internetových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez písemného souhlasu Zeppelin CZ zakázáno.
 3. Rozsah užívání
  1. Informace uveřejněné na internetových stránkách nemají, s výjimkou těch, které jsou takto výslovně označeny, závazný charakter. Zeppelin CZ si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoli materiálů zveřejněných na internetových stránkách bez předchozího upozornění.
  2. Zeppelin CZ vylučuje jakékoliv své prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní), že materiály a informace na internetových stránkách jsou vhodné nebo použitelné v jiných právních řádech než je Česká republika. Internetové stránky byly vytvořeny, aby poskytovaly uživatelům pouze nezávazné informace o službách a produktech Zeppelin CZ.
  3. Veškeré materiály umístěné na internetových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péče. Zeppelin CZ vyvíjí přiměřené úsilí, aby aktualizoval internetové stránky, ale neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k přesnosti nebo neexistenci chyb.
 4. Vyloučení odpovědnosti
  1. Zeppelin CZ neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám. Využití jakýchkoli informací na internetových stránkách je výlučně věcí uvážení a odpovědnosti daného uživatele.
 5. Odkazy
  1. Určité hypertextové odkazy na internetových stránkách odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Zeppelin CZ. Pokud uživatel užije takové odkazy, opustí internetové stránky. Zeppelin CZ nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.
  2. Zeppelin CZ nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran.
 6. Osobní údaje
  1. Pro přístup k internetovým stránkám či k jejich zobrazení není třeba předávat žádné informace (nebo osobní údaje), které by identifikovaly návštěvníka. Od uživatele nicméně mohou být vyžadovány osobní údaje dle zákona č. 480/2004 Sb. (mimo jiné včetně svého jména, příjmení a adresy) k vyplnění formulářů dostupných na těchto internetových stránkách. V takovém případě budou tyto osobní údaje užívány Zeppelin CZ výhradně pro účely popsané tímto formulářem nebo informacemi k němu se vztahujícími.
  2. Některé internetové stránky užívají technologii zvanou „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které poskytují informace o tom, jak často osoba navštěvuje internetové stránky a co dělá během své návštěvy. Cookies neobsahují žádné osobní údaje, ale pokud uživatel poskytne osobní údaje v jiných případech, např. při osobní korespondenci, mohou být takové údaje propojeny s údaji uchovávanými v cookies.
  3. Každý uživatel internetových stránek, který poskytl osobní údaje, má právo vyžádat si jejich vymazání, a to zasláním e-mailu prostřednictvím formuláře webového rozhraní v sekci „Napiště nám“ nebo osobně na tel. čísle 266 015 111.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky. V případě jakýchkoliv sporů je místně příslušným soud určený dle místa sídla Zeppelin CZ.
  2. Tyto podmínky jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách.