Můj Stroj

NÁKUP NÁHRADNÍCH DÍLŮ ON-LINE

Nakupujte potřebné náhradní díly pro Váš stroj či energetické zařízení Cat jednoduše a rychle. Potřebujete-li s nákupem pomoci, zavolejte na zákaznickou linku 
800 37 37 37

ZPŮSOB DORUČENÍ

Objednání náhradních originálních dílů CAT nebylo nikdy jednodušší. Nechte si díly připravit na jedné z našich poboček nebo si je rovnou nechte poslat na místo určení.

Vybrané díly si lze nechat doručit na konkrétní adresu, nebo nachystat k osobnímu odběru na pobočce Zeppelin CZ. Pokud je díl skladem, je obvykle expedován následný den po objednání. Pokud není díl aktuálně skladem, je zákazník kontaktován interním prodejcem. Ten ho informuje o nejbližším možném termínu dodání.

PLATBA

Vybrané zboží můžete zaplatit hotově nebo platební kartou přímo v pobočce nebo formou dobírky u našeho smluvního dopravce.

Kupující odpovídá Zeppelin CZ s.r.o. (dále jen "ZCZ") ve smyslu § 2913 odst. 1 OZ za veškerou škodu a náklady, kterou způsobí nepřevzetím zboží. ZCZ je oprávněn požadovat podle své volby jako odškodnění náhradu vzniklé škody a/nebo smluvní pokutu ve výši 15 % sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy ZCZ k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je ZCZ oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. ZCZ je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

Pokud se ZCZ dostane do prodlení s dodávkou zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty je omezena na maximální výši 5 % z ceny nedodaného zboží. Při prodlení s platbami, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy kupujícím může ZCZ bez dalšího smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení pro-jevu vůle ZCZ kupujícímu. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně e-OPP dle článku 2.4 e-OPP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi. Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklá do data výpovědi smlouvy nedotčena.

REKLAMACE

Co dělat v případě vrácení zboží a výhrada vlastnictví zboží.

Za správnou specifikaci zboží zakoupeného kupujícím nese odpovědnost kupující a nikoliv společnost Zeppelin CZ s.r.o. (dále jen "ZCZ"). Pokud kupující od společnosti ZCZ odebere nesprávně specifikované zboží, může je společnosti ZCZ vrátit za následujících podmínek: kupující vrátí zboží včetně obalu nejpozději 10. kalendářní den od jeho odebrání; zboží a obal kupující vrátí neporušené; zboží je nepoužité; kupující zaplatí společnosti ZCZ manipulační poplatek ve výši 30 % z kupní ceny zboží. Vrací-li kupující společnosti ZCZ jakékoliv nebezpečné chemické látky (oleje, barvy, ředidla apod.), musí jejich vrácení oznámit společnosti ZCZ s předstihem 24 hodin a při samotném vrácení je povinen dodržovat zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými chemickými látkami podle příslušných právních předpisů. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti ZCZ až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví). Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči společnosti ZCZ zboží zcizit, zastavit ani s ním jinak právně disponovat. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě       s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby. Případné zásahy třetích osob do vlastnictví musí kupující společnosti ZCZ neprodleně sdělit písemně.  V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje, že umožní společnosti ZCZ přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví společnosti ZCZ, a že jí na základě jejího požadavku umožní odvoz zboží, které je v jejím vlastnictví.    Společnost ZCZ má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit jí veškeré náklady, které jí  s převzetím zboží vznikly, a dále pak škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností kupujícího.

Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

SLEDOVÁNÍ STAVEBNÍCH STROJŮ

S nástrojem VisionLink máte svůj stroj CAT dokonale pod kontrolou odkudkoli. Díky možnosti sledovat snadno parametry stroje CAT online získáte přehled o vytíženosti, efektivitě i provozních nákladech.

O VISIONLINK

Nový VisionLink propojuje nástroje pro sledování strojů Cat s portály Parts.Cat.com pro objednávání náhradních dílů a 
VL Productivity pro přehled o vytížení stroje. VisionLink plně nahrazuje nástroj My.Cat.com. Stačí jediný přístup,
jediné uživatelské jméno a celý svět online nástrojů Cat máte k dispozici, a to jak v počítači, tak i v mobilní aplikaci.

PŘEHLED O CELÉM STROJOVÉM PARKU
+ Získejte využitelná data o svých strojích.
Sledujte vlastněné stroje a zařízení.

MAXIMALIZACE PROVOZUSCHOPNOSTI
Sledujte stav stroje a termínů plánovaných údržeb a kontrol.

Snižte neplánované prostoje pomocí včasných notifikací.

Objednávejte náhradní díly a plánujte servis v rámci jednoho webového rozhraní.

SLEDOVÁNÍ STROJŮ V REÁLNÉM ČASE
+ Sledujte umístění stroje, provozní hodiny, stav paliva, aktuální stav stroje a jeho celkové využití.
+ Sledujte přehled o lokaci pracovního příslušenství a odpracovanou dobu tohoto příslušenství pro 
predikci jeho údržby.

OPTIMALIZACE VYUŽITÍ
+ Spravujte strojový park podle projektů, skupin nebo lokací.
+ Stanovte cíle využití a sledujte výkon.

Vykonávejte rozhodnutí založená na datech s cílem snížit provozní náklady.

KONTAKT

Pokud potřebujete pomoci s nastavením služby VisionLink nebo se potýkáte s nějakým technickým problémem,
neváhejte nás kontaktovat pomocí chatovacího okna v pravém dolním rohu stránky nebo na telefonním čísle 800 37 37 37. 
Rádi vám se vším pomůžeme.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1.) Co je to ProductLink a k čemu slouží?

Product Link je zařízení, které pomoci webového rozhraní VisionLink poskytuje
klíčové ukazatele týkající se polohy, využití a stav strojů zákazníka. Je možné pak lépe spravovat svůj
vozový park pro zajištění maximální efektivity, produktivity a kontroly provozních nákladů.
Hardware ProductLink je buďto nainstalován ve stroji přímo z výroby, nebo může být dodatečně
doinstalován. Pro detailní informace se obraťte na svého zástupce za Zeppelin CZ.

2.) Jak funguje zařízení ProductLink?

ProductLink je integrován do stroje a spolupracuje s elektronickými ovládacími moduly stroje.
K zobrazení provozních dat v rozhraní VisionLink využívá zařízení ProductLink
satelitní nebo mobilní GSM síť, jednotku GPS a vzdálené servery Caterpillar.

3.) Kde najdu nástroj My.Cat.com?

Nástroj My.Cat.com již není podporován, byl plně nahrazen novou generací portálu VisionLink.
Uživatelské účty jsme všem z My.Cat.com kompletně přenesli do nového prostředí.
Věříme, že nová generace VisionLink pomůže ještě dále vylepšit efektivitu při správě strojů Cat.

MONITORING ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Mějte své energetické zařízení pod kontrolou a sledujte potřebné provozní parametry online. Kdykoli a kdekoli právě budete.

O ZEMON.CZ

Webová služba ZeMon nabízí nepřetržitý monitoring provozních stavů a sběr dat dodávaných energetických systémů společností Zeppelin CZ.

Po aplikaci služby na daný systém je možné vzdáleně sledovat jeho aktuální provozní parametryjako například aktuální výkon, teploty a tlaky médií. Sledovat je ale možné i další vstupní a výstupní veličiny daných systémů, jako například stavy prvků v rozvodnách, stav paliva, ventilačního systému apod.

Veškeré parametry jsou formou datových bodů ukládány do historie od prvopočátku připojení systému. Historii datových bodů pak lze využívat k analyzování ideálních provozních stavů, nebo ke zjednodušenému hledání příčin poruch díky grafickému zobrazení průběhů veličin v čase.Nechybí samozřejmě ani možnost exportu těchto dat do obvyklých formátů.

Součástí ZeMonu je také schématická vizualizace,pro rychlou a uživatelsky jednoduchou orientaci v technologii systému. Jednoduše a přehledně tak lze mít vždy přehled o základních provozních stavech a parametrech zařízení.

Monitorování systému službou ZeMon je společností Zeppelin CZ nabízena jako součást servisní smlouvy, pořídit ji lze i v rámci měsíčního paušálu. Cena služby je vždy stanovena individuálně a odvíjí se podle počtu monitorovaných datových bodů a aplikovaných analytických výpočtů.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Co mi ZeMon přinese?

ZeMon přináší hned několik výhod najednou. V reálném čase mám k dispozici potřebné provozní údaje o zařízení v jednoduché a přehledné formě v mém počítači, tabletu, či mobilním telefonu kdekoliv na světe.

Velkým benefitem systému jsou analytické nástroje, kterými je možno snadno a rychle identifikovat poruchy a předcházet jejich dopadům. V některých případech je dokonce možné i poruchy predikovat.

Stejný přístup k zařízení má potom i servisní oddělení společnosti Zeppelin CZ, které je na základě těchto dat schopno rychleji a efektivně reagovat v případě nutnosti zásahu technika.

2. Jak ZeMon aplikuji na dodané zařízení?

Aplikaci služby ZeMon provádí technik společnosti Zeppelin CZ. Vzhledem k široké škále řídících systémů zařízení, které je možno monitorovat, jsou aplikace odlišné.Vše se odvíjí od zmíněného použitého řídícího systému, jeho vybavenost pro komunikaci dat a je třeba posoudit.

Aplikace služby na standartních systémech je pak jednodušší a rychlejší oproti systémům nestandartním.

3. Jakým způsobem jsou přenášena data?

Bezpečně. Přenos dat ze zařízení na server je realizován zabezpečenou komunikací. Ve většině případů jsou data směrem od zařízení přenášena jako „read olny“.

K samostatnému přenosu dat je pak možno využít místního připojení do internetu, není-li k dispozici, lze instalovat GSM modem s datovou SIM.

Kontaktujte nás

800 37 37 37